Política de privacidade
Logo Electromiño
Seguindo os principios de licitude, lealdade e transparencia, poñemos ao seu dispor a presente Política de Privacidade.

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

 

RESPONSABLE

CREACIONES LUMINOSAS S.L.

NIF

B36351484

DOMICILIO SOCIAL

C/Foxo 20, 36700 Tui, Pontevedra

CONTACTO

Email

administrador@electromino.com

Teléfono

986602114


Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En CREACIÓNS LUMINOSAS S. L., dependendo da categoría de solicitado de que se trate, tratamos a información que nos facilita coas seguintes finalidades:

 

SOLICITADOS

FINALIDADES DO TRATAMENTO

POTENCIAIS CLIENTES

Xestionar a potencial relación comercial e/ou profesional, xestionar o envío de información solicitada e/ou resolver as consultas expostas, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese.

CLIENTES

Xestionar a relación comercial e/ou profesional, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese.

PROVEDORES

Xestionar a relación comercial e/ou profesional.

CANDIDATOS

Xestionar o proceso de selección de persoal.

USUARIOS WEB

Xestionar a análise dos seus datos de navegación.


Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais, dependendo da categoría de solicitado de que se trate, pode ser:

 

SOLICITADOS

BASE LEGAL

POTENCIAIS CLIENTES

Art. 6.1. b RGPD: aplicación, a petición do solicitado, de medidas precontractuais (orzamentos, follas de encarga, ofertas de servizos…).

Art. 6.1. f RGPD: Interese lexítimo (enviar información solicitada, responder as consultas expostas…).

Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio solicitado (facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos).

CLIENTES

Art. 6.1. b RGPD: execución dun contrato no que o solicitado é parte.

PROVEDORES

Art. 6.1. b RGPD: execución dun contrato no que o solicitado é parte.

CANDIDATOS

Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio solicitado.

USUARIOS WEB

Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio solicitado.


Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar a finalidade do servizo ou a imposibilidade de prestalo.

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos, serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

CREACIÓNS LUMINOSAS S. L. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, agás que se informe diso expresamente.

Adicionalmente informámoslle que determinados datos, en virtude da normativa vixente ou da relación contractual que manteña con CREACIÓNS LUMINOSAS S. L., poderán ser comunicados a:

  • - Os bancos e entidades financeiras para o cobro dos servizos contratados e/ou produtos comprados.
  • - Administracións públicas con competencia nos sectores da actividade de CREACIÓNS LUMINOSAS S. L., cando así o estableza a normativa vixente.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Os dereitos de protección de datos que poderán exercer os solicitados, cando procedan, son:

  • .-Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao solicitado.
  • .-Dereito de rectificación ou supresión.
  • .-Dereito de oposición.
  • .-Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  • .-Dereito á portabilidade dos datos.
  • .-Dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos.

Os titulares dos datos persoais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de CREACIÓNS LUMINOSAS S. L. ou ao correo electrónico habilitado para ese efecto, administrador@electromino.com.

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.aepd.es

Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito para retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún solicitado considera que os seus datos non son tratados correctamente por CREACIÓNS LUMINOSAS S. L. ou que as solicitudes de exercicio de dereitos non foron atendidas de forma satisfactoria, pode interpoñer unha reclamación ante á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais subministrados. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

Confidencialidade

CREACIÓNS LUMINOSAS S. L. infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, agás nos casos legalmente previstos, ou agás que o solicitado autorizounos expresamente.